Reels en voorwaardes

 1. TYE:  Die skool verdaag Maandae tot Donderdae om 14h00 en op Vrydae om 13h10. Op sekere dae sal daar verpligte klasse wees tot 15h00 (dit sal op die leerder se rooster verskyn)  LET WEL:   Excelsior Akademie sal naweke en openbare vakansiedae en skoolvakansies gesluit wees.  Die datums sal aan die begin van die jaar aan ouers bekend gemaak word. 
 2. BOEKFOOIE (Graad 8 – 12): OUERS GAAN SELF HANDBOEKE MOET AANKOOP. Daar is wel sekere boeke wat slegs deur die skool bestel kan word. Hierdie fooi is nie terugbetaalbaar nie en die boeke word die kind se eiendom.  
 3. VAKVERANDERINGS:  Indien ‘n vakverandering gedoen word, sal ‘n vakveranderingsfooi van R250-00 betaalbaar wees. Let wel: ‘n Leerder mag ‘n maksimum van twee vakke in Gr 10 verander op voorwaarde dat die verandering voor 30 Junie gedoen word. Die verandering is ook onderhewig aan die toestemming van die skoolhoof van die skool waar die leerder geregistreer is en die goedkeuring van die skool se Eksamenraad (SACAI).‘n Leerder mag ‘n maksimum van twee vakke in Gr 11 verander op voorwaarde dat die verandering voor 30 Junie gedoen word. Die verandering is ook onderhewig aan die toestemming van die skoolhoof van die skool waar die leerder geregistreer is en die goedkeuring van die skool se Eksamenraad (SACAI). In uitsonderlike gevalle mag ‘n leerder een vakverandering in Gr 11 doen vir sy/haar graad 12 jaar op voorwaarde dat die verandering voor 15 Desember van die Gr 11 jaar gedoen word. Die verandering is ook onderhewig aan die toestemming van die skoolhoof van die skool waar die leerder geregistreer is en die goedkeuring van die skool se Eksamenraad (SACAI).
 4. FOOIE: en maandeikse fooie soos uiteengesit op die registrasie vorm.
 5. Bankbesonderhede: First National Bank,  Tjek: 62206901086,  Takkode: 250655.
 6. KONSESSIES:  Aansoek kan gedoen word vir konsessies (lees en/of skryf konsessies).  Wanneer ‘n leerder hiervoor goedgekeur word sal die koste daarvoor deurgegee word.
 7. NB:  Geen rapporte of oorplasingskaarte sal uitgereik word aan leerders met uitstaande Rekeninge nie.
 8. Alle grade: Alle fooie is die 1ste van elke maand, vir die maand betaalbaar, maar speling word gegee tot die 7de om die bedrag te betaal. ‘n Boete van 10% sal gehef word vir fooie wat later as die 7de betaal word.
 9. NB: Indien ouers twee maande se fooie nie betaal nie, word die ouers gewaarsku dat die kind hy/sy plek kan verbeur.  Indien vir ‘n derde maand nie betaal word nie, sal die leerder sy/haar plek verbeur en die rekening word oorhandig aan ons prokureurs vir invordering. 
 10. PROEFTYDPERK:  Enige leerder wat by Excelsior Akademie ingeskryf word, sal op ‘n proeftydperk-basis aanvaar word vir 3 maande.  Hierdie kontrak sal elke drie maande hersien word.  Indien daar gevind word dat ‘n leerder nie aanpas by die dissiplinêre en akademiese omgewing van Excelsior Akademie nie, staan dit die skool vry om die kontrak summier te beëindig.
 11. Kansellasie van kontrak (gr.12):  Kansellasie van die kontrak vir ‘n graad 12 leerder sal slegs aanvaar word tot 1 Julie 2020.  Daarna sal die volle uitstaande bedrag tot die einde van die jaar, betaalbaar wees by kansellasie. 
 12. Kansellasie van kontrak (gr.8 – 11):  Indien ‘n ouer besluit om ‘n leerder uit die skool te haal, moet vir een kalendermaand skriftelik kennis gegee word en moet hierdie kennismaand betaal word met die volle maandfooi.
 13. AFWESIGHEID a.g.v. SIEKTE:  Wanneer ‘n leerling nie skool toe kom nie a.g.v. siekte,  moet die skool asb. laat weet word hiervan en hy/sy moet ‘n doktersbrief inhandig sodra hy/sy weer terug is by die skool.  Indien ‘n leerder voor 10 uur huis toe gaan, sal hy/sy afwesig gemerk word.
 14. NB:  Indien  ‘n leerling ‘n toets mis a.g.v. siekte, moet hy/sy ‘n doktersbrief  inhandig, sodat hulle nie hulle punte verbeur nie.
 15. KLERASIE:  Alle klere en ander persoonlike besittings moet duidelik gemerk wees.  Hoewel alle voorsorg getref word, kan Excelsior Akademie geen verantwoordelikheid aanvaar vir klerasie, horlosies, selfone, juweliersware of enige ander persoonlike besittings wat verlore mag raak  of beskadig word nie.
 16. BESERINGS:  Alle voorsorg word getref.  Excelsior Akademie kan egter geen verantwoordelikheid aanvaar vir mediese kostes wat aangegaan is vir beserings wat by Excelsior Akademie opgedoen is nie.  

<onclick=”window.print();return false;” />

Open chat